FAQ inwestycje

Etap 1. Nawiązanie współpracy

 • Współpraca rozpoczyna się od podpisania umowy o świadczenie usług doradztwa pomiędzy klientem i Mzuri. Po podaniu danych osobowych (lub firmowych), klient mailowo otrzymuje od nas podpisaną umowę. Należy ją wydrukować, podpisać i odesłać do nas w formie skanu. Wraz z umową posimy o przesłanie listy miast, w których dany klient chciałby kupić mieszkanie.
 • Po odesłaniu umowy, klient wpłaca kaucję w wysokości 2000 zł.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty kaucji, przesyłamy fakturę VAT oraz informację, jak należy zgłaszać się na oferty zakupu mieszkań.

Etap 2. Wysyłka ofert.

 • Na podany przez klienta e-mail na bieżąco przesyłamy oferty zakupu mieszkań.
 • W przypadku zainteresowania zakupem któregoś z nich należy przesłać swoje zgłoszenie (decyduje kolejność zgłoszeń).

Etap 3. Zakup mieszkania.

 • Informacja o możliwości zakupu mieszkania, na które klient dokonał zgłoszenia.
 • Zakup mieszkania u notariusza – osobisty lub za naszym pośrednictwem na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa.
 • Po zakupie wystawiamy i wysyłamy mailowo klientowi fakturę z naszą prowizją.

Etap 4. Remont lub doposażenie mieszkania.

 • Okazyjnie kupowane mieszkania często wymagają remontu lub choćby odświeżenia. Do tego dochodzi konieczność doposażenia ich w meble i sprzęty AGD, niezbędne przyszłym najemcom. Nasi klienci moga to zrobić samodzielnie lub też zdać się na naszą wiedzę i doświadczenie. Usługa jest opcjonalna i wyceniana indywidualnie.

Etap 5. Przekazanie mieszkania w zarządzanie najmem.

 • Bezpośrednio po zakupie mieszkania, jeszcze przed jego remontem, klienci zawierają ze spółką Mzuri umowę na zarządzanie najmem.
 • Z podpisaniem umowy wiąże się jednorazowa opłata w wysokości 1 000 zł za przejęcie mieszkania.
 • Po podpisaniu umowy o świadczenie usług doradztwa, inwestor wpłaca kaucję w wysokości 2000 zł. Kaucja jest rozwiązywana po zakończeniu inwestycyjnej współpracy.
 • Po dokonaniu zakupu mieszkania inwestor płaci MI prowizję w wysokości 3,6% (ale nie mniej niż 3600 zł) + 500 złotych netto przy zakupie pierwszego mieszkania. Przy kolejnych mieszkaniach wysokość prowizji może spaść do 3,3% + 500 złotych.
  Jeśli udało nam się wynegocjować niższą cenę zakupu mieszkania, pobieramy dodatkową prowizję w wysokości 10% netto od różnicy pomiędzy ceną przedstawioną w ofercie inwestycyjnej, a ceną transakcyjną.

Kaucja w wysokości 2000 zł netto pobierana jest przy podpisaniu umowy i służy jako potwierdzenie tego, że dany inwestor jest naprawdę zainteresowany nabywaniem nieruchomości na wynajem. Kaucja ma na celu ochronę interesów Mzuri Investmenst i naszych klientów przed nieuczciwymi inwestorami, którzy wykorzystują przesyłane przez nas oferty, by korzystać z nich bezpośrednio.

Kaucja zwracana jest po rozwiązaniu umowy, chyba że w czasie 12 miesięcy od jej podpisania inwestor nie wykaże zainteresowania zakupem żadnego z oferowanych przez nas mieszkań.

Nasza usługa jest kompleksowa i dlatego korzysta z niej bardzo wielu inwestorów mieszkających na co dzień poza Polską. Podjęcie z nami współpracy nie wiąże się z koniecznością osobistego spotkania (umowę podpisujemy zdalnie), a oferty zakupu mieszkań są wysyłane do klientów mailowo.

Oferujemy również możliwość reprezentowania klienta podczas transakcji zakupu u notariusza, na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Na zlecenie klienta możemy też nadzorować proces remontu i wyposażenia mieszkania. Doradzamy, jaki zakres remontu byłby wskazany oraz w jakim standardzie dane mieszkanie wyposażyć. Właściciel jest na bieżąco informowany o postępach prac.

Po przygotowaniu mieszkania, rozpoczynamy proces zarządza jego najmem. Wykonujemy wszystkie czynności, które z reguły wykonuje właściciel mieszkania – poszukujemy odpowiedniego najemcy, opiekujemy się mieszkaniem, dbamy o terminowe regulowanie wszelkich należności.

Główny element doradztwa stanowią oferty zakupu mieszkań, które wysyłamy naszym klientom. Są one okazjami inwestycyjnymi, tj. nadają się na inwestycje w mieszkania na wynajem. O ich „okazyjności” świadczy cena zakupu – poniżej średniej na danym rynku oraz atrakcyjność pod względem przyszłego wynajmu. Osoby, które nie mają doświadczenia ani wiedzy w zakresie rynku nieruchomości mogą czuć się komfortowo inwestując pieniądze w mieszkania przez nas polecone. Osoby znające rynek nieruchomości, decydując się na współpracę z nami zaoszczędzą czas, który poświęciliby na poszukiwanie okazji inwestycyjnych.

W razie potrzeby, służymy naszym klientom indywidualną konsultacją telefoniczną.

Stopę zwrotu liczymy konserwatywnie według następującego modelu:

czynsz netto (pomniejszony o prowizję Mzuri) x 11 miesięcy / łączny koszt inwestycji (cena nabycia + koszt remontu + koszty transakcyjne)

Innymi słowy, zakładamy, dość pesymistycznie, miesięczny okres pustostanu w skali roku i uwzględniając wszelkie koszty obliczamy, jaka część całej inwestycji wróci do inwestora w ciągu jednego roku.

Jednym z zobowiązań osoby kupującej mieszkania za naszym pośrednictwem, jest przekazanie go naszej firmie w zarządzanie najmem na okres co najmniej 3 lat. Po tym czasie właściciel może sprzedać mieszkanie, zarządzać nim samodzielnie lub też przedłużyć umowę z Mzuri.

Miasta, w których poszukujemy okazji inwestycyjnych to zazwyczaj te, w których aktywnie działamy. Poza dużymi miastami, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, będą to również między innymi Częstochowa, Radom czy Tychy. Łącznie to już ponad 30 miast w całej Polsce.

Tak, na życzenie klienta możemy sprawować nadzór nad remontem jego mieszkania. Taka usługa obejmuje:

 • ustalenie, w porozumieniu z właścicielem mieszkania, zakresu oraz warunków finansowych planowanych prac remontowych i/lub doposażenia lokalu w kontekście zakładanej stopy zwrotu z tytułu późniejszego wynajmu,
 • wybór firm wykonawczych i (w razie potrzeby) nadzorujących remont i zawarcie z nimi stosownych umów,
 • wybór poszczególnych elementów doposażenia,
 • zapewnienie projektów architektonicznych, niezbędnych dla przeprowadzenia remontu i/lub doposażenia lokalu,
 • złożenie, w imieniu zleceniodawcy, wniosków o pozwolenia administracyjne, niezbędne dla przeprowadzenia remontu,
 • nadzór nad realizacją prac w szczególności w aspektach związanych z dotrzymaniem orientacyjnego budżetu, harmonogramu i planowanego standardu remontu, a także odbiór prac od poszczególnych wykonawców,
 • rozliczenie kosztów remontu i/lub doposażenia lokalu,
 • bieżące raportowanie zleceniodawcy statusu prac.

Opłaty za pełnienie nadzoru nad remontem:

  • 1000 zł + podatek VAT: wynagrodzenie za opracowanie i przekazanie właścicielowi mieszkania orientacyjnego budżetu i harmonogramu prac,

lub

  • 1 300 zł + podatek VAT: w przypadku kiedy całkowity, łączny koszt remontu i doposażenia lokalu zgodnie z orientacyjnym kosztorysem będzie niższy niż 5 000 zł brutto

lub

  • 2 000 zł + podatek VAT: gdy całkowity, łączny koszt remontu i doposażenia lokalu zgodnie z orientacyjnym kosztorysem będzie wyższy niż 5 000 zł brutto, ale niższy niż 10 000 zł

lub

  • 1 200 zł + podatek VAT + 10% + podatek VAT od planowanego łącznego kosztu remontu i doposażenia lokalu brutto w przypadku gdy koszt ten, zgodnie z orientacyjnym kosztorysem, wyniesie lub przekroczy 10 000 zł brutto.

W przypadku gdy rzeczywisty całkowity łączny koszt remontu i doposażenia lokalu przekroczy wartości zakładane w orientacyjnym kosztorysie, Mzuri nie będzie przysługiwać zwiększone wynagrodzenie wynikające z przekroczenia kosztorysu remontu, poza przypadkami, gdy przekroczenie tych wartości nastąpi w wyniku zmian (standardu, rozwiązań technicznych, wyposażenia) wprowadzonych na wyraźną prośbę właściciela mieszkania lub w wyniku odkrycia okoliczności, których nie sposób było przewidzieć na etapie tworzenia kosztorysu remontu.

 • 33% + podatek VAT od zaoszczędzonej kwoty remontu i/lub doposażenia lokalu, będącej różnicą pomiędzy rzeczywistą całkowitą wartością remontu, wynikającą z końcowego rozliczenia remontu, a wartością zaakceptowaną przez właściciela mieszkania w orientacyjnym kosztorysie remontu.
 • W przypadku gdy w trakcie remontu powstaną opóźnienia, w związku z którymi wykonawca remontu zapłaci kary umowne, podział kwot wynikających z tytułu tych kar wygląda następująco: 67% – właściciel mieszkania, 33% – Mzuri.

Klient nie musi osobiście dokonywać zakupu mieszkania u notariusza. Istnieje możliwość udzielenia nam pełnomocnictwa, na podstawie którego nasza firma w imieniu klienta dokona zakupu wskazanego mieszkania.

Pełnomocnictwa do zakupu mieszkania należy udzielić w formie aktu notarialnego – najlepiej według posiadanego przez nas wzoru. Może być udzielone naszej spółce do dokonywania zakupów mieszkań lub naszemu współpracownikowi do dokonania zakupu konkretnego mieszkania.

Koszt udzielenia pełnomocnictwa spoczywa na kliencie. Za usługę pośredniczenia podczas transakcji zakupu nieruchomości pobieramy prowizję w wysokości 500 zł netto.

Nie ma takiej konieczności. Umowa o współpracy może być podpisana zdalnie i przesłana w formie skanu na wskazany przez klienta adres mailowy. Po jej wydrukowaniu i podpisaniu, klient odsyła ją do nas w ten sam sposób. Po dokonaniu wpłaty kaucji, rozpoczynamy wysyłkę ofert inwestycyjnych.

Opłata w wysokości 100 zł / godz. dotyczy wyłącznie niestandardowych czynności, wykonywanych na rzecz klienta i naliczana jest jedynie wtedy gdy klient potwierdzi, że zleca nam taką czynność. Dotyczyć to może np. udostępnienia mieszkania rzeczoznawcy, składania w imieniu klienta wniosków i innych pism w bankach czy urzędach, zgłoszenia lokalu w urzędzie miasta/dzielnicy do opodatkowania, wysłanie / dostarczenie dokumentów, itp.

Nie zajmujemy się pośredniczeniem ani doradztwem kredytowym. Na Państwa życzenie możemy polecić firmę zajmującą się takim doradztwem.

Nie zajmujemy się doradztwem podatkowym. Na Państwa życzenie możemy polecić firmę zajmującą się takim doradztwem.