FAQ dla najemcy

Kaucja jest pobierana na pokrycie ewentualnych szkód, niedopłat, opłat administracyjnych czy awarii związanych z zawartą umową najmu. Pieniądze te zwracane są po wyprowadzce, zdaniu mieszkania i po rozliczeniu końcowym, mającym swój wyraz w podpisanym protokole zdawczo-odbiorczym. Zwyczajowy czas „zamknięcia” umowy najmu to 30 dni. W tym czasie możemy również otrzymać informacje o ewentualnych niedopłatach za media od dostawców zewnętrznych.

Wpłata kaucji następuje tylko i wyłącznie w jednej transzy w dniu podpisania umowy najmu. Jej wysokość jest zazwyczaj określana jako jedno- lub dwukrotność kwoty czynszu za wynajmowany lokal.

Umowa na czas określony daje większe bezpieczeństwo stronom zawierającym umowę. Właścicielowi mieszkania pozwala skalkulować zyski ze z góry określonego umową okresu najmu. Czas określony chroni również najemcę przed przedwczesnym wycofaniem się właściciela z umowy i utratą mieszkania z dnia na dzień.

Co do zasady wcześniejsze wyprowadzenie się z wynajmowanego mieszkania nie zwalnia najemcy z uregulowania należności za cały okres, na który zawarto umowę najmu. Zdając sobie jednak sprawę, że w życiu zdarzają się rózne przypadki, staramy się wychodzić naszym najemcom na przeciw.

Istnieje możliwość znalezienia najemcy na swoje miejsce na czas. Po jego sprawdzeniu i akceptacji przez naszych specjalistów, możemy przepisać umowę.

Zdarzają się również, za zgodą właściciela mieszkania, przypadki wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Umowa jest rozwiązywana po pobraniu od najemcy opłaty w wysokości jednomiesięcznego czynszu w ramach rekompensaty za nieprzewidziany pustostan. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, rozstrzygane indywidualnie.

W przypadku wynajmu mieszkania grupie osób, najczęściej sporządzana jest jedna umowa, w której stronami są wszyscy najemcy. Wówczas wszyscy wspólnie i solidarnie odpowiadają za swoje zobowiązania. Wyjątkiem są umowy najmu „na pokoje”, gdzie za samodzielnie wynajmowany pokój najemca odpowiada indywidualnie. Innymi słowy, obowiązki wynikające z umowy najmu zawsze dzielimy na ilość osób, które są jej stronami. Najemca, który decyduje się na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, ponosi związane z tym konsekwencje.

Osobą decydującą o mieszkaniu jest jego właściciel. Jeśli uzyskamy jego zgodę możemy założyć internet. Warto przy tym zaznaczyć, że umowy na internet czy telewizję najemca zawsze zakłada na siebie. Po zakończeniu najmu w danej lokalizacji, najemca może przenieść usługę do nowego miejsca zamieszkania.

Najem jest możliwy jedynie wtedy, gdy najemca udokumentuje swoje źródło dochodów oraz ich wysokość, pozwalającą na bieżące regulowanie zobowiązań wynikających z umowy. W przypadku braku zatrudnienia, sytuacja każdego z potencjalnych najemców traktowana jest indywidualnie. Bywa, że najem jest możliwy, ale obwarowany jest dodatkowymi zabezpieczeniami, np. opłata za cały okres najmu z góry czy wyższa kaucja.

Drobnych napraw, takich jak wymiana żarówki, najemca dokonuje samodzielnie i na własny koszt. Jeśli mamy do czynienia z poważniejszą awarią należy zdać się na wiedzę i doświadczenie fachowców. W pierwszej kolejności warto poprosić o pomoc administratora budynku. Pomoc można również uzyskać w naszym telefonicznym biurze klienta (pon-pt, 8-16). Jeśli awaria czy usterka powstała z winy najemcy, naprawiana jest na jego koszt.

Mzuri w relacji z najemcami jest pełnomocnikiem właściciela mieszkania.

Na media, czyli tzw. bieżące koszty eksploatacji mieszkania, składają się takie opłaty jak energia elektryczna, gaz, woda i ogrzewanie. Są to opłaty naliczane po otrzymaniu rachunków od dostawcy, wysyłanych po odczycie liczników. W Mzuri opłat tych dokonujemy za najemcę, na podstawie faktur otrzymywanych od poszczególnych dystrybutorów mediów.