lip 02

Regulamin

1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wyobraź siebie w Kenii” jest firma Mzuri Sp. z o.o., Al. Niepodległości 221/1, 02-087 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000337156, NIP 1132779593, REGON 141853130.

Celem Konkursu jest promocja usług marki Mzuri Sp. z o.o., Al. Niepodległości 221/1, 02-087 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000337156, NIP 1132779593, REGON 141853130.

Administratorem danych osobowych jest firma Mzuri Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 221/1 (dalej także jako „Mzuri”).

Fundatorem Nagród i przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i n. Kodeksu cywilnego jest Mzuri.

„Konkurs” – konkurs „Czym dla Ciebie jest wolność finansowa?” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

„Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

„Zwycięzca” – osoba, której zgłoszenie w Konkursie zostało nagrodzone.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem Serwisu Facebook (https://www.facebook.com/ mzuri.real.estates//), przy czym w Konkursie mogą brać udział tylko osoby posiadające swoje aktywne konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem Facebook. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że dane podane podczas rejestracji w Serwisie Facebook są prawdziwe. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością. W szczególności w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto w Serwisie Facebook, zawierające wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika, podszywające się pod innych użytkowników, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami serwisu Facebook.

Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi i będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili oraz poprzez przystąpienie do Konkursu.

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie mzuri.pl

Konkurs trwa od 02.07.2021 do 09.07.2021 do godziny 23:59. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie do 31.07.2021 roku.

Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która spełni warunki niniejszego Regulaminu i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat, za zgodą rodzica lub opiekuna, jeżeli spełni warunki niniejszego Regulaminu. Uczestnicy powinni posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica lub opiekuna należy okazać na pierwsze żądanie Organizatora pod rygorem odmowy wydania Nagrody lub wykluczenia z udziału w Konkursie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Mzuri lub podmiotów biorących udział w organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby pozostające z takimi osobami w faktycznym pożyciu. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Mzuri (https://www.facebook.com/mzuri.real.estates/) odpowiedzi na zadanie konkursowe.

Opublikowanie komentarza na Facebooku z odpowiedzią konkursową jest równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w Konkursie i akceptacją Regulaminu.

 

4. ZASADY KONKURSU

Celem Konkursu jest promowanie usług świadczonych przez Mzuri Sp. z o.o.

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby oszustwa lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu niniejszego Konkursu i regulaminu strony Facebook.com, jak też w przypadku publikowania wpisów naruszających powszechnie obowiązujące przepisy, w tym obraźliwych, naruszających dobre imię, dobra osobiste, prawa lub interes osób trzecich.

Organizator ma prawo usunąć odpowiedzi konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Mzuri lub prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub inne niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami.

Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić w komentarzu kreatywną odpowiedź na zadanie konkursowe i ją uzasadnić: Wyobraź siebie w Kenii?

Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Mzuri Sp. z o.o. nabywa prawa autorskie do nagrodzonej odpowiedzi konkursowej z chwilą wydania nagrody. Nabyte prawa autorskie obejmują następujące pola eksploatacji: utrwalenie dowolną techniką i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, optycznego, papierowego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, publiczne rozpowszechnianie, w tym w sieciach telefonii komórkowej. Uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści, w tym modyfikacji odpowiedzi konkursowej, a także wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, bez ograniczeń co do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika, wykonywanie wskazanych praw autorskich bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Oprócz otrzymania Nagrody Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania dalszej płatności za przeniesienie ww. praw autorskich.

 

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

Poprzez Nagrody rozumie się

za zajęcie 1-30  miejsc – książką “Moya Kenia” autorstwa Sławka Muturi.

Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu jedną Nagrodę.

Kolejność zgłoszeń do Konkursu nie ma wpływu na wybór Zwycięzców.

Zwycięzców wybierze Komisja. Wybór odbędzie się na podstawie kryterium kreatywności odpowiedzi udzielonej na pytanie konkursowe.

O wygranej Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony na fanpage Mzuri w komentarzu pod postem konkursowym w ciągu 10 dni od daty zakończenia Konkursu.

Zwycięzca w komentarzu zostanie poproszony o wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku, w której poda dane do wysyłki nagrody.

Zwycięzca ma 5 dni na wykonanie czynności opisanych w punkcie 6. W przypadku niezachowania powyższego terminu Nagroda pozostaje w rękach Organizatora, bez obowiązku jej przyznania innym osobom.

Nagrody wysyłane będą z udziałem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w terminie do 31.07.2021. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wysyłkowe i niemożliwość dostarczenia Nagród w związku z tym.

Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają reklamacji ani zamianie na ich równowartość pieniężną lub inny ekwiwalent.

Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których Zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

Organizator zastrzega możliwość nie przyznania wszystkich nagród, jeśli liczba zgłoszeń będzie zbyt mała lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień Regulaminu.

Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

odmówi przyjęcia Nagrody,

kontakt ze Zwycięzcą nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu;

Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

6. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest firma Mzuri Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych powierzy Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych informuje, że:

1) dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane przez niego podczas zamieszczania odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz następnie w formularzu a więc: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, numer telefonu Uczestnika, są przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, wyboru Zwycięzcy, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, publikacji informacji o Zwycięzcach Konkursu oraz ich odpowiedziach na fanpage’u Mzuri, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z organizacją Konkursu;

2) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, przeprowadzenie Konkursu i opublikowanie informacji o Zwycięzcach oraz wykorzystanie i archiwizacja otrzymanych odpowiedzi na zadanie konkursowe. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagrody;

3) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4) Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane. Realizacja powyższych praw przez Uczestnika może nastąpić poprzez wysłanie pisma na adres firmy Mzuri Sp. z o.o. dopiskiem „dane osobowe”;

d) Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

5) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i Organizatora prawnie i księgowo.

6) Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem. Dane osobowe Zwycięzców będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

7) Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

7. ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wysyłając zgłoszenia do Konkursu Uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa do publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację do celów promocyjnych Mzuri.

Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z nadesłanym zgłoszeniem. W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub rozporządzania treścią przez firmę Mzuri na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przeciwko Mzuri wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z jakimikolwiek roszczeniami w zakresie ww. praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Mzuri z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do Konkursu, udziela Mzuri . niewyłącznej licencji (z prawem udzielania dalszych licencji) na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych (ale nie krócej niż na okres 5 lat) i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: utrwalenie dowolną techniką i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, optycznego, papierowego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, publiczne rozpowszechnianie, w tym w sieciach telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji Uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści, w tym modyfikacji odpowiedzi konkursowej, a także wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, bez ograniczeń co do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika.

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – ” Wyobraź siebie w Kenii”, w terminie do 14 dni od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu lub daty otrzymania Nagrody.

Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pisemna odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. t.j. z 2018, poz. 165).

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2020 roku.